Новини

 

 

За нас

“ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което е учредено на 26.10.2005 г. и осъществява своята дейност въз основа на лиценз, предоставен от Комисията за финансов надзор с Решение № 15–ДСИЦ от 16.01.2006 г.

Цялата публикация „За нас“

Контакти

“ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ

София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №2

тел.: +359 (2) 980 16 11 / вътр. 279

email:  ivanov@ccbam.bg