За нас

“ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което е учредено на 26.10.2005 г. и осъществява своята дейност въз основа на лиценз, предоставен от Комисията за финансов надзор с Решение № 15–ДСИЦ от 16.01.2006 г.

    Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 броя акции по 1 лв. всяка. Акциите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ са регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София” АД на 31.01.2007 г., като понастоящем се търгува с борсов код (CCBR).

    Предметът на дейност на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

От лицензирането му през 2006 г. Дружеството се стреми да реализира печалба от покупко-продажба на недвижими имоти с цел постигане на първоначална по-висока възвращаемост. За финансиране на своите инвестиции,  Дружеството използва собствен капитал и планира привличане на средства под формата на банкови кредити или дългови ценни книжа.

   На 15.06.2009 г. приключи процедурата по увеличение на капитала на Дружеството от 650 000 лева на 1 077 193 лева чрез първично публично предлагане на 427 193 броя нови безналични обикновени акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 57 лева всяка. С набирания капитал “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ планира разширяване на портфейлът си от притежавани недвижими имоти, както и дивесрификация на дейността си чрез закупуване и последващо отдаване на имоти под наем с цел осигуряване на текущи приходи и текущ доход за акционерите. “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ реализира своята инвестиционна програма чрез обслужващото дружество “ЦКБ Груп” ЕАД. Банка депозитар на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ е “Уникредит Булбанк” АД.